Működési szabályzat és vezérelvek

I. Business Flow 8 előfizetői jogviszonyra vonatkozó szabályzat:

1.1 Előfizető megismerte és elfogadja a Business Flow 8 üzleti közösségre vonatkozó szabályokat és közösségi elvárásokat. Vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az üzleti közösség munkájában, kapcsolatrendszerével építi annak üzleti elérését és erejét, valamint törekszik az itt megfogalmazottak érdekcsoporton belüli betartatására.

1.2 Előfizető kijelenti, hogy legális tevékenységet képvisel, és minden esetben etikus üzleti magatartásra törekszik. 

1.3 Előfizető jogot szerez arra, hogy az ÁSZF-ben foglaltak alapján korlátlanul részt vegyen a Business Flow 8 keretein belül szervezett online kapcsolatépítő találkozókon. Előfizető korlátozás nélkül előfizetői jogosultsági szinttel használhatja a Business Flow 8 applikáció minden funkcióját, valamint igénybe vehet minden kedvezményt, amit a Business Flow 8 közvetlenül, vagy a Business Floow Zrt. közvetítve a partnerein keresztül nyújt mindaddig, amíg érvényes tagsággal rendelkezik.

1.4 Előfizető vállalja, hogy az ÁSZF-ben közzétett általa választott előfizetési módozatot – havi, féléves, vagy éves rendszerességgel előre kifizeti. 

1.5 Előfizető megismerte, megértette és elfogadta, hogy az előfizetés megszerzése után a Business Floow Zrt. nem térít vissza előfizetői díjat.

1.6 Előfizető megértette és elfogadta, hogy előfizetése nem ruházható át és nem helyettesíthető, azaz Előfizető nem küldhet helyettesítőt, tevékenységét kizárólag saját maga képviselheti. 

1.6.1  Előfizető megértette és elfogadta, hogy társas vállalkozás esetén, amennyiben a vállalkozás több képviselője is Business Flow 8 előfizetői jogviszonyt akar szerezni, azt külön-külön kell megváltani minden szereplőre.

1.6.2 Előfizető megértette és elfogadta, hogy a Business Flow 8 előfizetői jogviszonyával minden szolgáltatásból egyetlen kedvezményt vehet igénybe, az előfizetésével járó kedvezmények kizárólag rá vonatkoznak, . 

1.7 Előfizető megértette és elfogadta, hogy a Business Flow 8 a tevékenységére vonatkozóan nem biztosít versenytárs kizárást, azaz a Business Flow 8 üzleti közösséghez egy adott szakterületnek több képviselője is csatlakozhat. 

1.8 Előfizetőnek jogában áll a tevékenységén változtatni, amit a Business Flow 8 applikációban tud kezdeményezni.

1.9 Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a Business Flow 8 applikációban a teljes és részletes profilját feltölti, a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül.

1.10 Előfizető lehetősége van ajánlói jutalék adására és fogadására, amennyiben egy üzleti ajánlás nyomán üzleti forgalom keletkezett és ezt az ajánlott fél kezdeményezi 0-10% mértékben. Az Ajánlói jutalék adás nem kötelező, hanem önkéntes alapú.

1.11 Előfizető megértette és elfogadja, hogy a Business Flow 8 előfizetői jogviszonnyal olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely a saját aktív tevékenysége nélkül nem, vagy kevésbé lesz eredményes. 

1.12 Előfizető megértette és elfogadja, hogy a Business Flow Zrt. abban az esetben felmondhatja előfizetői jogviszonyát, amennyiben Előfizető aktivitása, vagy kommunikációja sérti a közösség érdekeit, illetve ellene olyan igazolt bejelentés érkezik, amely az Etikai Kódexben foglaltakat sérti. Az előfizetői jogviszony abban az esetben is felmondható, ha Előfizető megsérti bármelyik másik Előfizető, vagy Felhasználó faji, vallási, nemi, illetve politikai hovatartozását, az ÁSZF-et, vagy a Működési szabályzatot. 

1.12.1 Előfizető megértette és elfogadja, hogy tilos a hálózatépítő (MLM szervezési) tevékenység, amellyel új profil felvételére bíztatja a résztvevőket.

1.13 Előfizető elfogadja, hogy előfizetése megújítása esetén a következő időszak telőfizetési díj megfizetése 5 munkanappal az előfizetés lejárati dátuma előtt esedékes.

1.14 Előfizető elfogadja, hogy a Business Flow 8 applikáció kivételével nem jogosultak a Business Floow Zrt. szellemi tulajdonának (pl. logók, védjegyek, elnevezések, szlogenek, szerzői jog által védett egyéb anyagok stb.) használatára. Ezek gyártása, elosztása, eladása, piaci értékesítése, vagy bármely termék vagy szolgáltatás reklámozása, a Business Floow Zrt. szellemi tulajdonának egyéb más módon történő használata a Business Floow Zrt. hivatalos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges. 

1.14.1 Előfizető a Business Floow Zrt. branding előírásoknak megfelelő szabályokat kötelesek betartani minden engedélyezett használat során.

 

II. Az online üzleti találkozókon való részvételével kapcsolatos szabályzat:

2.1 Előfizető megértette és elfogadja, hogy az online találkozókon való részvétele döntő fontosságú, mert a saját sikere múlik ezen. 

2.1.1 Előfizető törekszik arra, hogy minél több online találkozón részt vegyen, de erre semmilyen formában nincs kötelezve – erről saját belátása szerint, szabadon dönt.

2.2. Előfizető megértette és elfogadja, hogy az online találkozókra önmaga helyett nem küldhet helyettesítőt, tehát a találkozókon való korlátlan részvétel kizárólag csak rá vonatkozik.

2.3 Előfizető vállalja, hogy az online találkozókon kizárólag a fő tevékenységét képviseli, és arra törekszik, hogy magáról és a foglalkozását illetően közérthető és egyértelmű információkat közvetít a közösség tagjai számára.

2.4 A Business Floow Zrt. vállalja, hogy a Business Flow 8 szolgáltatás keretein belül szervezett online és offline találkozókról, a szervezett közösségekről  Előfizető számára az applikáción keresztül tájékoztatást nyújt és az eseményekről meghívókat küld. 

2.4.1 Előfizető vállalja, hogy rendszeresen visszajelez az applikáción keresztül, hogy részt vesz-e az adott találkozón.

2.5 A Business Floow Zrt. vállalja, hogy a keretein belül szervezett találkozók résztvevőinek résztvevői listát küld, melynek célja a személyes kapcsolatépítés, azaz az üzleti ajánlatok adásának támogatása. 

2.5.1 Előfizető megértette és elfogadta, hogy az elérhetőségei (neve; e-mail címe; telefonszáma; cégneve; weboldala és tevékenységi köre) szerepelnek abban a listában, melyet a Business Floow Zrt. az adott esemény résztvevőiről készít, és megosztja az adott esemény résztvevőivel e-mailben és az applikáción keresztül.

2.5.2 Előfizető megértette és elfogadta, hogy a Business Floow Zrt. határozottan tiltja, hogy az általa közvetített résztvevői adatok bármelyik résztvevő által, a résztvevők előzetes beleegyezése nélkül más célokra (pl. e-mail lista bővítése, hírlevél küldés, vagy postai DM küldemények küldése, stb.) felhasználja.

2.5.1 A résztvevők ugyanakkor hozzájárulnak, hogy sikerük érdekében a Business Floow Zrt.-től időközönként leveleket, e-maileket, üzeneteket, stb. fogadnak.

2.6 A Business Floow Zrt. vállalja, ha egy taggal kapcsolatban probléma merül fel, például annak üzleti magatartása, etikai vagy a közösség iránti elkötelezettsége alapján, vagy az ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek és/vagy az Etikai kódexében és/vagy Adatkezelési szabályzatban foglaltak be nem tartása miatt Előfizetőt és Felhasználót belátása szerint szankcionálhatja. A szankcionálás eszközei:

  • Nyilvános helyreigazítás kérése a klubtagok előtt (etikátlan viselkedés esetén),
  • Felszólítás írásban az érintettek bevonásával
  • Felhasználó, vagy Előfizető időszakos felfüggesztésével, teljes, vagy részleges korlátozásával, illetve végleges megszűntetésével.

III. Előfizetők aktivitásával kapcsolatos szabályzat

Előfizető vállalja, hogy…

3.1 minden helyzetben korrekt, megbízható és etikus magatartást tanúsít.

3.2 a Business Flow 8-at saját érdekközösségének tekinti, ezért megbízható Felhasználót hív, hogy minél többen megismerjék azt.

3.3 támogatja a Felhasználókat és Előfizetőket, ezért rendszeresen helyzetbe hozza őket saját kapcsolatrendszerében, mert ők ugyanígy foglalkoznak ezzel.

3.4 személyes megbeszéléseket szervez a Felhasználókkal és Előfizetőkkel, hogy jobban megismerje őket, mert így katalizálódik egymás támogatása.

3.5 nem értékesíteni akar, hanem együttműködni – ezért rendszeresen képzi magát a Business Flow 8 applikáció segítségével.

3.6  vállalkozó társaitól ugyanezt a szellemiséget és működést várja el.

IV. Az online találkozókkal kapcsolatos szabályzat

A Business Floow Zrt. vállalja, hogy…

4.1 a saját és a BFlow Franchise Partnerein keresztül rendszeresen online üzleti találkozókat szervez, amelyekről minden információt a Business Flow 8 applikáción keresztül juttat el Előfizetőhöz. A találkozók időpont módosítása és lemondása szintén a Business Floow Zrt., valamint a BFlow Franchise Partnerek hatáskörébe tartozik.

4.2 az online üzleti találkozók időtartama maximum 120 perc, ahová Előfizetőnek kötelező pontosan érkeznie, és a találkozó teljes időtartamára maradnia. Az online üzleti találkozók lebonyolítása előre meghatározott forgatókönyv alapján történik, professzionális lebonyolítással. A találkozók levezetésért és a szabályok betartásáért a Business Floow Zrt. által kijelölt klubvezetők felelősek. 

4.3 az előfizetői online találkozókkal kapcsolatos igényinek, elvárásainak és visszajelzéseinek rendszeres monitorozását, valamint azok mentén, a klubtalálkozók folyamatos fejlesztését. A Business Floow Zrt. végzi az online üzleti találkozók minőségbiztosítását és a klubvezetők folyamatos fejlesztését is.

4.4 a magas szinten tartja a találkozókon történő tudásmegosztást, ezért központilag bonyolítja a meghívott előadók szervezését és a témakörök egyeztetését. A Business Floow Zrt. tudásmegosztással kapcsolatos elvárásai:

  • Célja az értékteremtés, azaz olyan közérdekű és fejlesztést célzó információk, módszerek, vagy gyakorlati tapasztalatok megosztása, amelyek nem tartalmaznak semmilyen reklám célú üzenetet.
  • Az előadók kizárólag ellenőrzött közegből kerülhetnek ki. A lehetséges előadók körét a Business Floow Zrt. folyamatosan bővíti ezen pontban megfogalmazott irányelvek figyelembe vételével.
  • Az előadók nem foglalhatnak állást semmilyen vallási, faji, szexuális, vagy politikai nézetek ellen/mellett, illetve az előadások sem foglalhatnak állást ezen témákban.

4.5 előfizetők számára meghívó rendszert biztosít, amellyel azok rendszeresen látogató vendég Felhasználókat hívnak az online találkozókra (továbbiakban vendég) – azok meghívásáért, felkészítéséért, fogadásáért a meghívó tag felelős. A Business Floow Zrt. biztosítja, hogy a vendég a GDPR szabályoknak megfelelően önként regisztrál a számukra – a Felhasználók és Előfizetők által kiküldött online form segítségével, elfogadva és hozzájárulva a Business Flow 8 ÁSZF-et és Adatkezelési szabályzatot.

4.6 a Felhasználókat, azok vendég alkalmait, az Előfizetőket, valamint Tagokat nyilvántartja, minden esetben ajánlóhoz köti, hogy a későbbiekben is nyomon követhető legyen a kialakult felelősségi és érdekeltségi viszony, illetve mérhetővé váljon a Felhasználók, Előfizetők és Tagok közösségi aktivitása.

Előfizető vállalja, hogy…

4.7 az online találkozókra folyamatosan megbízható vállalkozókat hív. 

4.8 elvégzi a vendég Felhasználók minősítését, azaz eldönti, hogy a potenciális vendéget megbízható kapcsolatnak tartja-e. Csak abban az esetben hívja meg, amennyiben bátran ajánlani meri a közösség számára. Előfizető felelősséget vállal a meghívottja üzleti magatartásáért. 

4.9 elvégzi a vendég felkészítését a Business Flow 8 Képzési programjában a Networking tudástár segítségével, amellyel szisztematikusan tudja felkészíteni a vendég Felhasználót a találkozóra. 

V. Vendég Felhasználóra vonatkozó szabályzat

5.1 Vendég Felhasználó azzal, hogy részt vesz a Business Flow 8 online üzleti találkozóján, ráutaló magatartással elfogadja a Business Floow Zrt. Működési szabályzat és vezérelvek V. pontját, amely a Vendég Felhasználó vonatkozó szabályzatot tartalmazza.

5.2 Vendég Felhasználó  elfogadja, hogy vendégként maximum félévente (180 naptári nap) két alkalommal vehet részt a Business Flow 8 online üzleti találkozóin. 180 nap után a vendég alkalmak újra megújulnak.

5.3 Vendég Felhasználó  megértette és elfogadta, hogy az elérhetőségei (neve; e-mail címe; telefonszáma; cégneve; weboldala és tevékenységi köre) szerepelnek abban a listában, melyet a Business Floow Zrt. az adott esemény résztvevőiről készít, és megosztja az adott esemény résztvevőivel e-mailben és az applikáción keresztül.

5.3.1 Vendég Felhasználó  megértette és elfogadta, hogy a Business Floow Zrt. határozottan tiltja, hogy az általa közvetített résztvevői adatok bármelyik résztvevő által, a résztvevők előzetes beleegyezése nélkül más célokra (pl. e-mail lista bővítése, hírlevél küldés, vagy postai DM küldemények küldése, stb.) felhasználja.

5.3.2  Vendég Felhasználó megértette és elfogadta, hogy a résztvevők ugyanakkor hozzájárulnak, hogy sikerük érdekében a Business Floow Zrt.-től időközönként leveleket, e-maileket, üzeneteket, stb. fogadnak.

5.4 Vendég Felhasználó  megértette és elfogadja, hogy tilos a hálózatépítő (MLM szervezési) tevékenység, amellyel új profil felvételére bíztatja a résztvevőket.

Kelt: Budapest, 2022. 01. 26.
(A változtatás jogát fenntartjuk)